Black a White, a. s. - Homepage

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Black a White, a.s. Kaštieľ 5, 900 27, Bernolákovo, IČO: 31 387 888 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka č.: 788/B

za účelom aktívneho prevádzkovania golfovej hry, rozvoja a propagácie golfu ako prostriedku aktívneho oddychu, zabezpečovania športových aktivít svojich členov, rozširovania ponuky služieb spojených s golfovou hrou prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: eshop.golf.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti

Black a White, a.s. Kaštieľ 5, 900 27, Bernolákovo, IČO: 31 387 888 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka č.: 788/B

 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese eshop.golf.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie").
1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar/služby od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru/služieb koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.
1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci si môže zo svojho používateľského rozhrania objednať tovar/služby (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si kupujúci objednať tovar/služby aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru/služieb je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru/služieb považuje predávajúci za správne.
2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetky prezentácie tovaru/služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru/služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare/službách vrátane cien jednotlivých tovarov/služieb. Ceny tovaru/služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru/služieb zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru/služby alebo poukážky na služby. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru/služby uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď sa tovar/služba dodáva na území Slovenskej republiky.
3.4 Kupujúci si objedná tovar/služby vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednaný tovar/služby (objednaný tovar/služby kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru/služby, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru/služby a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru/služby (ďalej spoločne len "objednávka").
3.5 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať alebo Záväzná objednávka". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru/služby, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU/SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru/služby a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru/služby podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:
v hotovosti v priestoroch predávajúceho na adrese Kaštieľ 5, 90027 Bernolákovo;
v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;
prevodom na účet predávajúceho SK1002000000003769426557 vedený v VÚB Banka (ďalej len "účet predávajúceho");
prostredníctvom platobného systému GP Webpay bezhotovostne kreditnou kartou.
4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru/služby v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru/služby.
4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru/služby vopred.
4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru/služby. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru/služby spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru/služby kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru/služby poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru/služby a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
4.9. Kupujúci je povinný zaplatiť celú službu aj v režime "platba po častiach" alebo "pravidelná fakturácia", a to aj v prípade, ak je služba z akéhokoľvek dôvodu ukončená pred dátumom splatnosti poslednej splátky. Zaplatením prvej splátky zákazník súhlasí s automatickým strhávaním nasledujúcich platieb z rovnakého účtu ako prvá platba.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru/služby, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru/služby, ktorý sa rýchlo kazí, ako aj od tovaru/služby, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom/službou, zo zmluvy o dodaní tovaru/služby v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol pôvodný obal poškodený.
5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru/služby v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru/služby alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru/služby. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho infos@golf.sk.
5.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar/služby je potrebné vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru/služby predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar/službu nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť bežnou poštovou cestou.
5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim po vrátení tovaru/služby kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar/služby predávajúcemu alebo preukáže, že tovar/služby odoslal podnikateľovi.
5.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody na tovare/službe proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru/služby kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.
5.7 Ak je spolu s tovarom/službou poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom/službou vrátiť predávajúcemu.
5.8 Ak je tovar/služba darčekovým poukazom (voucherom), platí vždy do 31. decembra roku, v ktorom bol vydaný, alebo najdlhšie 12 mesiacov od dátumu nákupu.
5.9 Ak sú tovarom/službou členské príspevky za rok, tieto sa podľa VOP a stanov klubu nevracajú.

6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU/SLUŽIEB

6.1 V prípade, že sa na základe osobitnej žiadosti kupujúceho dohodne iný spôsob prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
6.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar/Služby na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať Tovar/Služby pri ich dodaní.
6.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar/služby opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru/služby alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru/služby od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru/služby a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.
6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru/služby môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar/služby sú pri prevzatí bez vád.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru/služby kupujúcim:
7.2.1. tovar/služby majú vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, majú vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo očakávané kupujúcim vzhľadom na povahu tovaru/služby a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
7.2.2. tovar/služby sú vhodné na účel, na ktorý predávajúci uvádza, že sa majú použiť, alebo na ktorý sa tovar/služby tohto druhu zvyčajne používajú,
7.2.3. tovar/služby zodpovedajú svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
7.2.4. tovar/služby sú v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
7.2.5. tovar/služby spĺňajú požiadavky právnych predpisov.
7.3 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú v prípade tovaru/služby predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru/služby spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo v prípade použitého tovaru/služby na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar/služba pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru/služby.
7.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar/služba sa považuje za vadný už pri prevzatí.
7.5 Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, ak je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru/služby, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží reklamovaný tovar/služby od kupujúceho.
7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru/Službám zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru/Služieb.
8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy infos@golf.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4 Predávajúci je oprávnený predávať tovar/služby na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Úrad na ochranu osobných údajov vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
8.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov.
9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia (ďalej spoločne len "osobné údaje").
9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.
9.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar/služby predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.
9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
9.8 V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže kupujúci:
9.8.1. požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2. požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu.
9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru/služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť bez toho, aby sa na počítači kupujúceho ukladali súbory cookies, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. PREDKLADANIE

11.1 Kupujúcemu môže byť doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.
12.3 Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Black a White, a.s. Kaštieľ 5, 900 27, Bernolákovo, IČO: 31 387 888 

 e-mail: infos@golf.sk, telefón: +421 910 999 848.

V Bernolákove, dňa 21.3.2022